فرم محاسبه اقساط{{computePayments}}

لطفا تاریخ فاکتور را انتخاب کنید.

{{computePayments.total | number}} ریال

لطفا مبلغ فاکتور را وارد کنید.

{{computePayments.pre | number}} ریال

لطفا مبلغ پیش‌پرداخت را وارد کنید.

لطفا تعداد ماه اقساط را وارد کنید.

لطفا تعداد چک را وارد کنید.


کمی صبر کنید...

# تاریخ چک مبلغ چک (ریال)
{{checkInfo.number}} {{checkInfo.date}} {{checkInfo.amount | number}} ریال
جمع چک‌ها:
{{totalChecks | number}} ریال {{totalChecksPersian + " ریال"}}
کارمزد اقساط:
{{fee | number}} ریال {{feePersian + " ریال"}}
جمع تمام‌شده:
{{totalPayment | number}} ریال {{totalPaymentPersian + " ریال"}}