لوازم جانبی لپ تاپ

ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

قلم لمسی اچ‌ پی مدل MPP 1.51

HP Pen MPP 1.51
 • وزن: 10 گرم
 • ابعاد: طول 15 سانتیمتر در قطر 9 میلیمتر
 • منبع انرژی: باتری سایز AAAA
 • محتویات جعبه: - یک عدد HP MPP ۱.۵۱ Pen - یک عدد نوک یدکی - یک عدد باتری سایز AAAA - دفترچه راهنما
 • مشخصات: - پشتیبانی کامل از لپ تاپ ها و تبلت های... - سازگار با مدل های HP ENVY / HP Spectre... - دارای دو عدد کلید - میزان فشار قلم: ۱۰۲۴ levels - قابلیت شخصی سازی کلید های روی قلم - حساس به میزان فشار وارد شده برای کشیدن... - باتری سایز AAAA با عمر ۱۸ ماه (در صورت...
2,300,000 تومان

کوله پشتی برند CAMEL کد B045-Alexa

Camel B045-Alexa
 • ویژگی ها: - ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ وﺷﮑﯿﻞ و رﻧﮕﺒﻨﺪی ﻣﺸﮑﯽ - ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺰ ١۵/۶ اﯾﻨﭻ - دارای ﺑﻨﺪ دوﺷﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع - دارای ﺿﺮﺑه ﮔﯿﺮ دوطﺮﻓه ﺣﺒﺎﺑﯽ - ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎرﭼه ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻋﺎﻟﯽ و دوﺧﺖ ﺑﺴﯿ...
ناموجود

کوله پشتی برند CAMEL کد B045

Camel B045
 • ویژگی ها: - ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ وﺷﮑﯿﻞ و رﻧﮕﺒﻨﺪی ﻣﺸﮑﯽ - ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺰ ١۵/۶ اﯾﻨﺞ - دارای ﺑﻨﺪ دوﺷﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع - دارای ﺿﺮﺑه ﮔﯿﺮ دوطﺮﻓه ﺣﺒﺎﺑﯽ - ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎرﭼه ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻋﺎﻟﯽ و دوﺧﺖ ﺑﺴﯿ...
ناموجود

کوله پشتی لپ تاپ B044

B044
 • ویژگی ها: - ﮐﻮﻟه ﭘﺸﺘﯽ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻟﭗ ﺗﺎپ ١۵... - دارای ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﻗﺮار دا... - ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪی از ﺑﻨﺪ دوﺷﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ... - ﻣﺠﮭﺰ ﺑه ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺮﺑه ﮔﯿﺮ ﺣﺒﺎﺑﯽ ﺟﮭﺖ... - رﻧﮓ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد
ناموجود

کوله پشتی خارجی برند Mack کد B007

Mack B007
 • ویژگی ها: - ﭘﺎرﭼه ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ - ﺿﺮﺑه ﮔﯿﺮی ﺣﺮﻓه ای - ﮐﯿﻔﯿﺖ دوﺧﺖ ﺑﺎﻻ - دارای ﻣﺤﻔﻈه ھﺎی ﻓﺮاوان و ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎدار - دارای ﺟﮏ ھﻨﺪﻓﺮزی - ﭘﺎرﭼه ﭘﺸﺖ ﺿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻖ - دﺳﺘه ﺣﺮﻓه ای
ناموجود

کوله پشتی لپ تاپ B066

B066
 • ویژگی ها: - ﮐﻮﻟه ﭘﺸﺘﯽ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻟﭗ ﺗﺎپ ١٧... - دارای ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﻗﺮار دا... - ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪی از ﺑﻨﺪ دوﺷﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ... - ﻣﺠﮭﺰ ﺑه ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺮﺑه ﮔﯿﺮ ﺣﺒﺎﺑﯽ ﺟﮭﺖ... - رﻧﮓ ﺑﻨﺪی ﭼﮭﺎر رﻧﮓ ﻣﺘﻨﻮع
ناموجود

کوله پشتی خارجی برند benetton کد B065

benetton B065
 • ویژگی ها: - ﭘﺎرﭼه ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ - ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد ﮐﺎور ﺟﺪاﺷﻮﻧﺪه ﺣﺮﻓه ای - ﮐﯿﻔﯿﺖ دوﺧﺖ ﺑﺎﻻ - دارای ﻣﺤﻔﻈه ھﺎی ﻓﺮاوان و ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎدار - دارای ﺟﮏ ھﻨﺪﻓﺮی - ﭘﺎرﭼه ﭘﺸﺖ ﺿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻖ - دﺳﺘه ﺣﺮﻓه ای و ﺿﺪ آب
ناموجود

کیف دوشی لپتاپ CAT کد B064

CAT B064
 • ویژگی ها: - ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑه ﻋﻨﻮان ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ و دوﺷﯽ - ﻣﺠﮭﺰ ﺑه ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺮﺑه ﮔﯿﺮ ﺣﺒﺎﺑﯽ ﺑﺮا... - دارای درﮔﺎه AUX و ﭘﻮرت USB در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﺎ... - اراﺋه ﯾﮏ ﺑﻨﺪ دوﺷﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔ...
ناموجود

کیف دوشی لپتاپ Cat کد B068

Cat B068
 • ویژگی ها: - رﻧﮕﺒﻨﺪی ﻣﺸﮑﯽ ﺳﺮﻣه ای طﻮﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد - ﻣﺠﮭﺰ ﺑه ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺮﺑه ﮔﯿﺮ ﺣﺒﺎﺑﯽ دو ط... - دارای ﺑﻨﺪ دوﺷﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع... - وﺟﻮد درﮔﺎه ٣٫۵ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی (AUX) ﺑﺮای اﺗ... - اراﺋه ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺟﮭﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﮭﺪاری ﻟﻮاز... - ﺿﺮﺑه ﮔﯿﺮ ۵ طﺮﻓه ﺟﺪاﺷﻮﻧﺪه
ناموجود

دسته‌بندی