لوازم جانبی لپ تاپ

ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

کوله پشتی برند CAMEL کد B045-Alexa

Camel B045-Alexa
 • ویژگی ها: - ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ وﺷﮑﯿﻞ و رﻧﮕﺒﻨﺪی ﻣﺸﮑﯽ - ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺰ ١۵/۶ اﯾﻨﭻ - دارای ﺑﻨﺪ دوﺷﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع - دارای ﺿﺮﺑه ﮔﯿﺮ دوطﺮﻓه ﺣﺒﺎﺑﯽ - ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎرﭼه ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻋﺎﻟﯽ و دوﺧﺖ ﺑﺴﯿ...
ناموجود

کوله پشتی برند CAMEL کد B045

Camel B045
 • ویژگی ها: - ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ وﺷﮑﯿﻞ و رﻧﮕﺒﻨﺪی ﻣﺸﮑﯽ - ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺰ ١۵/۶ اﯾﻨﺞ - دارای ﺑﻨﺪ دوﺷﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع - دارای ﺿﺮﺑه ﮔﯿﺮ دوطﺮﻓه ﺣﺒﺎﺑﯽ - ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎرﭼه ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻋﺎﻟﯽ و دوﺧﺖ ﺑﺴﯿ...
ناموجود

کوله پشتی لپ تاپ B044

B044
 • ویژگی ها: - ﮐﻮﻟه ﭘﺸﺘﯽ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻟﭗ ﺗﺎپ ١۵... - دارای ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﻗﺮار دا... - ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪی از ﺑﻨﺪ دوﺷﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ... - ﻣﺠﮭﺰ ﺑه ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺮﺑه ﮔﯿﺮ ﺣﺒﺎﺑﯽ ﺟﮭﺖ... - رﻧﮓ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد
ناموجود

کوله پشتی خارجی برند Mack کد B007

Mack B007
 • ویژگی ها: - ﭘﺎرﭼه ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ - ﺿﺮﺑه ﮔﯿﺮی ﺣﺮﻓه ای - ﮐﯿﻔﯿﺖ دوﺧﺖ ﺑﺎﻻ - دارای ﻣﺤﻔﻈه ھﺎی ﻓﺮاوان و ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎدار - دارای ﺟﮏ ھﻨﺪﻓﺮزی - ﭘﺎرﭼه ﭘﺸﺖ ﺿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻖ - دﺳﺘه ﺣﺮﻓه ای
ناموجود

کوله پشتی لپ تاپ B066

B066
 • ویژگی ها: - ﮐﻮﻟه ﭘﺸﺘﯽ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻟﭗ ﺗﺎپ ١٧... - دارای ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﻗﺮار دا... - ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪی از ﺑﻨﺪ دوﺷﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ... - ﻣﺠﮭﺰ ﺑه ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺮﺑه ﮔﯿﺮ ﺣﺒﺎﺑﯽ ﺟﮭﺖ... - رﻧﮓ ﺑﻨﺪی ﭼﮭﺎر رﻧﮓ ﻣﺘﻨﻮع
ناموجود

کوله پشتی خارجی برند benetton کد B065

benetton B065
 • ویژگی ها: - ﭘﺎرﭼه ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ - ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد ﮐﺎور ﺟﺪاﺷﻮﻧﺪه ﺣﺮﻓه ای - ﮐﯿﻔﯿﺖ دوﺧﺖ ﺑﺎﻻ - دارای ﻣﺤﻔﻈه ھﺎی ﻓﺮاوان و ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎدار - دارای ﺟﮏ ھﻨﺪﻓﺮی - ﭘﺎرﭼه ﭘﺸﺖ ﺿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻖ - دﺳﺘه ﺣﺮﻓه ای و ﺿﺪ آب
ناموجود

کیف دوشی لپتاپ CAT کد B064

CAT B064
 • ویژگی ها: - ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑه ﻋﻨﻮان ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ و دوﺷﯽ - ﻣﺠﮭﺰ ﺑه ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺮﺑه ﮔﯿﺮ ﺣﺒﺎﺑﯽ ﺑﺮا... - دارای درﮔﺎه AUX و ﭘﻮرت USB در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﺎ... - اراﺋه ﯾﮏ ﺑﻨﺪ دوﺷﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔ...
ناموجود

کیف دوشی لپتاپ Cat کد B068

Cat B068
 • ویژگی ها: - رﻧﮕﺒﻨﺪی ﻣﺸﮑﯽ ﺳﺮﻣه ای طﻮﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد - ﻣﺠﮭﺰ ﺑه ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺮﺑه ﮔﯿﺮ ﺣﺒﺎﺑﯽ دو ط... - دارای ﺑﻨﺪ دوﺷﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع... - وﺟﻮد درﮔﺎه ٣٫۵ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی (AUX) ﺑﺮای اﺗ... - اراﺋه ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺟﮭﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﮭﺪاری ﻟﻮاز... - ﺿﺮﺑه ﮔﯿﺮ ۵ طﺮﻓه ﺟﺪاﺷﻮﻧﺪه
ناموجود

کیف دوشی لپتاپ blue bag کد B067

blue bag B067
 • ویژگی ها: - دارای ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺮبه ﮔﯿﺮ 5طﺮﻓه ﺣﺒﺎﺑﯽ... - ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑه ﻋﻨﻮان ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ و دوﺷﯽ - دارای ﺑﻨﺪ دوﺷﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع - دارای دو ﻣﺤﻔﻈه ﺟﺎدار و رﻧﮕﺒﻨﺪی ﻣﺘﻨﻮع - دارای دوﻣﺤﻔﻈه و ﺿﺮﺑه ﮔﯿﺮ ۵ طﺮﻓه ﺟﺪاﺷﻮﻧ...
ناموجود

کیف دستی CAT کد B063

CAT B063
 • ویژگی ها: - ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ وﺷﮑﯿﻞ و رﻧﮕﺒﻨﺪی ﻣﺸﮑﯽ - ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺰ ١۵/۶ اﯾﻨﺞ - دارای ﺑﻨﺪ دوﺷﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع - دارای ضربه ﮔﯿﺮ دوطرفه ﺣﺒﺎﺑﯽ
ناموجود

کیف دوشی لپتاپ Blue Bag کد B061

Blue Bag B061
 • ویژگی ها: - دارای ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه و ضربه ﮔﯿﺮ 5طﺮفه ﺣﺒﺎﺑﯽ... - ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده به ﻋﻨﻮان ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ و دوﺷﯽ - دارای ﺑﻨﺪ دوﺷﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع - دارای دو محفظه ﺟﺎدار و رﻧﮕﺒﻨﺪی ﻣﺘﻨﻮع (دارای دو محفظه و ضربهﮔﯿﺮ ۵ طرفه ﺟﺪاﺷﻮﻧﺪ...
ناموجود

کیف دوشی لپتاپ Blue Bag کد B018

Blue Bag B018
 • ویژگی ها: - دارای ﺑﻨﺪ دوﺷﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع... - ارائه ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺟﮭﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﮭﺪاری ﻟﻮاز... - ﻣﺠﮭﺰ به ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه و ضربه ﮔﯿﺮ 5 طﺮفه ﺣﺒ... (توجه: ضربه ﮔﯿﺮ ۵ طﺮف ﺣﺒﺎﺑﯽ و آﺳﺘﺮ ﺧﻠﺒﺎﻧ...
ناموجود

کیف دوشی لپتاپ Cat کد B019

CAT B019
 • ویژگی ها: - دارای ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺮبه ﮔﯿﺮ 5طﺮفه ﺣﺒﺎﺑﯽ... - ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده به ﻋﻨﻮان ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ و دوﺷﯽ - دارای ﺑﻨﺪ دوﺷﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع - دارای دو محفظه ﺟﺎدار و رﻧﮕﺒﻨﺪی ﻣﺘﻨﻮع (دارای دومحفظه و ﺿﺮبه ﮔﯿﺮ ۵ طﺮفه ﺟﺪاﺷﻮﻧﺪ...
ناموجود

کیف دوشی لپتاپ Cat کد B 048

CAT B048
 • ویژگی ها: - ﻣﺠﮭﺰ به درﮔﺎه AUX در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﺎری ﺑﺪنه ﺟ... - ﻧﺤﻮه ﺑﺎز و بسته ﺷﺪن ﮐﯿﻒ از طﺮﯾﻖ زﯾﭗ، ﻣ... - ﺑﺎ ارائه ی ﯾﮏ ﻋﺪد ﺑﻨﺪ دوﺷﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗ... - اﻣﮑﺎن ﺣﻤﻞ دﺳﺘﯽ و دوﺷﯽ ﮐﯿﻒ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮارﮔ... - دارای ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺟﮭﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﮭﺪاری ﻟﻮاز... - (((ﺿﺮبهﮔﯿﺮ ۵ طﺮفه ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪه)))
ناموجود

کیف دوشی لپتاپ Cat کد B020

CAT B020
 • ویژگی ها: - ﻣﺠﮭﺰ به ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺮبه ﮔﯿﺮ ﺣﺒﺎﺑﯽ دو ط... - دارای ﺑﻨﺪ دوﺷﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع... - وﺟﻮد درﮔﺎه ٣٫۵ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی (AUX) ﺑﺮای اﺗ... - ارائه ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺟﮭﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﮭﺪاری ﻟﻮاز... (ﺿﺮبه ﮔﯿﺮ ۵ طﺮفه ﺟﺪاﺷﻮﻧﺪه)
ناموجود

کیف دوشی لپتاپ Cat کد B020

CAT B020
 • ویژگی ها: - ﻣﺠﮭﺰ به ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺮبه ﮔﯿﺮ ﺣﺒﺎﺑﯽ دو ط... - دارای ﺑﻨﺪ دوﺷﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع... - وﺟﻮد درﮔﺎه ٣٫۵ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی (AUX) ﺑﺮای اﺗ... - ارائه ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺟﮭﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﮭﺪاری ﻟﻮاز...
ناموجود

کیف دستی Blue Bag کد B009

Blue Bag B009
 • ویژگی ها: - ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ وﺷﮑﯿﻞ و رﻧﮕﺒﻨﺪی ﺳﺮمه ای وﻣﺸ... - ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺰ ١۵/۶ اﯾﻨﭻ - دارای ﺑﻨﺪ دوﺷﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع - دارای ﺿﺮبه ﮔﯿﺮ دوطﺮفه ﺣﺒﺎﺑﯽ و دو محفظه (ﮐﯿﻒ دارای دومحفظه وﺿﺮبه ﮔﯿﺮ دوطﺮف ﺣﺒﺎﺑﯽ...
ناموجود

کیف دستی BLUE BAG کد B023

BLUE BAG B023
 • ویژگی ها: - ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ وﺷﮑﯿﻞ و رﻧﮕﺒﻨﺪی ﻣﺸﮑﯽ - ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺰ ١۵/۶ اﯾﻨﭻ - دارای ﺑﻨﺪ دوﺷﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع - دارای ﺿﺮبه ﮔﯿﺮ دوطﺮفه ﺣﺒﺎﺑﯽ و دو محفظه (ﮐﯿﻒ دو محفظه ﺑﻮده ودارای ضربه ﮔﯿﺮ دوطﺮف...
ناموجود

کیف کت کد B062

CAT B062
 • ویژگی ها: - دارای ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺿﺮبه ﮔﯿﺮ ﺣﺒﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻟﭗ... - ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده به ﻋﻨﻮان ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ و دوﺷﯽ... - دارای ﺑﻨﺪ دوﺷﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع - ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻟﭗ ﺗﺎپ ھﺎی ﺗﺎ ١۵/۵ اینچ
ناموجود

دسته‌بندی